همه‌ی نوشته‌ها

آمبولانس هوایی

انتقال هوایی بیمار از جزیره کیش به تهران

فرودگاه سبزوار

فرودگاه سبزوار ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Sabzevar airport

خدمات ویژه

انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و خدمات ویژه

فرودگاه زابل

فرودگاه زابل ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Zabol airport

بیمارستان مطهری

نحوه پذیرش بیمارستان سوختگی مطهری تهران

سازمان تامین اجتماعی

مشخصات بیمارستان های تامین اجتماعی در تهران ( آدرس ، تلفن )

بیمارستان میلاد

پذیرش بیمارستان میلاد (تلفن – آدرس)

فرودگاه ساری

فرودگاه ساری ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Sari airport

فرودگاه سمنان

فرودگاه سمنان ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Semnan airport

فرودگاه سراوان

فرودگاه سراوان ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Saravan airport

فرودگاه سنندج

فرودگاه سنندج ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Sanandaj airport

فرودگاه سیرجان

فرودگاه سیرجان ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Sirjan airport

فرودگاه سهند

فرودگاه سهند ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Sahand airport

فرودگاه شاهرود

فرودگاه شاهرود ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Shahroud airport

فرودگاه شهرکرد

فرودگاه شهرکرد ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Shahr-e-kord airport

فهرست