فرودگاه های ایران – فهرست کامل فرودگاه های ایران

لیست فرودگاه های ایران

فرودگاه های ایران به روی نقشه :

فرودگاه های ایران 

شهرکد ایکائوکد یاتانام فرودگاهنوع
آبادانOIAAABDفرودگاه بین‌المللی آبادانمرز هوایی
اراکAJKفرودگاه اراکمرز هوایی
ارومیهOITROMHفرودگاه شهید باکریمرز هوایی
اهوازAWZفرودگاه بین‌المللی اهوازمرز هوایی
ایلامOICIIILفرودگاه شهدای ایلاممرز هوایی
بجنوردBJBفرودگاه بجنوردمرز هوایی
بمBXRفرودگاه بممرز هوایی
بندر بوشهرOIBBBUZفرودگاه بوشهرمرز هوایی
بندر لنگهBDHفرودگاه بندرلنگهمرز هوایی
بندر چابهارOIZCZBRفرودگاه کنارکمرز هوایی
بیرجندXBJفرودگاه بیرجندمرز هوایی
جزیره قشمفرودگاه جنوبی قشممرز هوایی
رشتOIGGRASفرودگاه رشتمرز هوایی
رفسنجانOIKRRJNفرودگاه رفسنجانمرز هوایی
ساریOINZSRYفرودگاه بین‌المللی دشت ناز ساریمرز هوایی
سبزوارOIMSAFZفرودگاه سبزوارمرز هوایی
سنندجOICSSDGسنندجمرز هوایی
عسلویهYEHفرودگاه عسلویهمرز هوایی
عسلویهPGUفرودگاه خلیج فارسمرز هوایی
لامردOISRLFMفرودگاه لامردمرز هوایی
همدانOIHHHDMفرودگاه همدانمرز هوایی
کرمانOIKKKERفرودگاه بین‌المللی کرمان(فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی)مرز هوایی
کرمانشاهOICCKSHفرودگاه بین‌المللی کرمانشاه (فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی)مرز هوایی
گرگانOINGGBTفرودگاه گرگانمرز هوایی
آبادهفرودگاه آباده[۲]در دست ساخت
قمOIIQفرودگاه بین‌المللی قمدر دست احداث
سقزفرودگاه سقزدر حال احداث
فردوسفرودگاه فردوسدر حال احداث
آبدانانفرودگاه آبدانانداخلی
آغاجاریAKWفرودگاه آغاجاریداخلی
ایرانشهرOIZIIHRفرودگاه ایرانشهرداخلی
بابلسرBBLفرودگاه بابلسرداخلی
بندر ماهشهرOIAMMRXفرودگاه ماهشهرداخلی
بهبهانفرودگاه بهبهانداخلی
بهرگان، (امام‌حسن)IAQفرودگاه بهرگانداخلی
جاسکOIZJفرودگاه جاسکداخلی
جزیره ابوموسیAEUفرودگاه ابوموسیداخلی
جزیره لاوانOIBVLVPفرودگاه لاوانداخلی
جهرمOISJJARفرودگاه جهرمداخلی
جیرفتOIKJJYRفرودگاه جیرفتداخلی
خرم‌آبادOICKKHDفرودگاه خرم‌آبادداخلی
خویOITKKHYفرودگاه خویداخلی
دارابOISDفرودگاه دارابداخلی
دزفولOIADDEFفرودگاه دزفولداخلی
رامسرOINRRZRفرودگاه رامسرداخلی
سراوانOIZSفرودگاه سراوانداخلی
سرخسOIMCCKTفرودگاه سرخسداخلی
سروستانفرودگاه سروستانداخلی
سمنانOIISفرودگاه سمنانداخلی
طبسOIMTTCXفرودگاه طبسداخلی
فساOISFFAZفرودگاه فساداخلی
قزوینOIIAفرودگاه آزادی قزوینداخلی
قزوینOIIKGZWفرودگاه قزوینداخلی
ماکوOITUفرودگاه ماکوداخلی
مراغهOITMACPفرودگاه سهندداخلی
مسجدسلیمانOIAIفرودگاه مسجد سلیمان(فرودگاه شهید آسیایی)داخلی
نوشهرOINNNSHفرودگاه نوشهرداخلی
پیرانشهرOITHKHAفرودگاه خانهداخلی
کاشانKKSفرودگاه کاشانداخلی
کلالهOINEKLMفرودگاه کلالهداخلی
گنبد کاووسفرودگاه گنبد کاووسداخلی
گچسارانOIAHGCHفرودگاه گچسارانداخلی
اصفهانOIFMIFNفرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهانبین‌المللی
بندرعباسBNDفرودگاه بین‌المللی بندرعباسبین‌المللی
تهرانOIIEIKAفرودگاه بین‌المللی امام خمینیبین‌المللی
جزیره قشمOIKQGSMفرودگاه دیرستانبین‌المللی
جزیره کیشOIBKKIHفرودگاه بین‌المللی کیشبین‌المللی
شهرستان لارستانOISLLRRفرودگاه بین‌المللی لارستانبین‌المللی
مشهدOIMMMHDفرودگاه بین‌المللی مشهد (فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد)بین‌المللی
کرجOIIPفرودگاه بین‌المللی پیامبین‌المللی
اردبیلADUفرودگاه بین المللی اردبیلبین المللی
تبریزOITTTBZفرودگاه شهید مدنی تبریزبین المللی
تهرانOIIITHRفرودگاه بین‌المللی مهرآبادبین المللی
پارس‌آبادOITPPFQفرودگاه بین المللی پارس‌آباد مغانبین المللی
یزدOIYYAZDفرودگاه شهید صدوقیبین المللی
جمOIBJKNRفرودگاه توحید جماختصاصی
ارسپایگاه هوایی قزل قشلاق
امیدیهOIAJOMIپایگاه هوایی امیدیه (پنجم شکاری)
بندرعباسHDRفرودگاه هوادریا
تهرانOIIDپایگاه هوایی دوشان‌تپه
جزیره خارگOIBQKHKفرودگاه خارک
خررودفرودگاه خررود
سمنانپایگاه هوایی نایین
فیروزآباد (ری)فرودگاه فیروزآباد
محمودآباد (اصفهان)فرودگاه محمودآباد (اصفهان)
محمودآباد (شیراز)فرودگاه محمودآباد (شیراز)
مراوه‌تپهOIMXپایگاه هوایی شوگا
منظریه (اصفهان)OIICفرودگاه کوشک نصرت
مهترکلاتهفرودگاه مهترکلاته
وایقانپایگاه هوایی وایقان