آموزش پزشکی هوایی

رشته تخصصی طب هوافضا و زیر سطحی

در حال حاضر در این مرکز هیچ اموزشی در ارتباط با طب هوا فضا … داده نمیشود ، لطفا تماس نگیرید

ما هیچ اطلاعی از مراکز آموزشی دیگر نداریم ، تماس نگیرید 

رشته تخصصی طب هوافضا و زیرسطحی (هایپربار) در سال 1383 در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (دانشکده طب هوافضا و زیرسطحی) راه اندازی شد و پس از اخذ مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1389 اقدام به پذیرش دستیار از طریق آزمون ورودی وزارتخانه نموده است که اولین گروه این متخصصین در سال 1393 فارغ التحصیل گردیده اند.

 ایران جزو ده کشور برتر دنیا در فناوری فضایی میباشد

رشته طب هوافضا و زیر سطحی (هایپربار) به عنوان یک تخصص بالینی وMultidisciplinary در گستره علوم بیومدیکال می باشد که اثرات متقابل محیط، کار و سلامت بر یکدیگر را شناسایی و ارزیابی نموده و از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیطی و آسیب های شغلی در کارکنان شاغل در حیطه هوانوردی، دریانوردی و غواصی و فضانوردی پیشگیری می کند.

دانش آموختگان پس از طی دوره 4 ساله، ، توان تشخیص و درمان بیماریهای متداول در شرایط عادی و غیرفیزیولوژیک هوا، فضا و دریا (سطحی، زیرسطحی و غواصی) و محیط های خاص نظیر سایتهای راداری، موشکی، فرودگاه ها، برجهای مراقبت، مسافران خطوط هوایی و دریایی و نظایر آن ( طب مسافرت)، پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی مرتبط، آموزش، پژوهش و ارایه مشاوره به مدیران، کارکنان و سایر متخصصین علوم پزشکی مرتبط را دارند و در ارتقای سلامت کارکنان، نقش حرفه ای ایفا می نمایند. دانش آموختگان نقش عمده ای در کمک به افزایش سطح کارآیی و بهره وری کارکنان مربوطه دارند.

بررسی و ارزیابی محیط های شغلی، تشخیص و درمان بیماری های شغلی مرتبط از وظایف متخصصین این رشته است.