شماره تماس بخشهای داخلی بیمارستان میلاد تهران

شماره تماس بخشهای داخلی بیمارستان میلاد

تلفن بیمارستان میلاد :  02184090

 آدرس بیمارستان میلاد تهران :  تهران ، بزرگراه همت ، نرسیده به پل اتوبان چمران ، خروجی اختصاصی برج و بیمارستان میلاد

کد پستی : 1449614531

بیمارستان میلاد تهران ، در تیر ماه سال 1380 ، افتتاح شده است . بیمارستان میلاد تهران ، مرکز درمانی که به سازمان تامین اجتماعی ، وابسته می باشد . لازم به ذکر است که این بیمارستان برای بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و همچنین رعایت منشور حقوق بیمار و احترام متقابل بین تمام پرسنل ، سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001 :2000 و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001 :2004 را استقرار کرده است . در حال حاضر ، 892 تخت خواب فعال دارد .

پیش شماره تمامی تماس های بیمارستان میلاد ۸۲۰۳ میباشد .

بخشهای بستری طبقه اول بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
اتاق عمل جنرال۲۵۰۵-۲۵۰۶اتاق عمل قلب۲۵۲۲
اتاق عمل B۲۴۶۵-۲۴۵۵اسكوپي۲۴۷۵-۲۴۷۰
دياليز۲۴۴۳دي كر۲۵۴۵-۲۵۵۵
ICU-G۲۵۶۵-۲۵۷۰ICU-B۲۶۹۴-۲۶۹۵
ICU-OH۲۵۷۷-۲۵۷۶CCU۲۵۸۵-۲۵۸۹
جراحي قلب۲۶۱۵-۲۵۹۵اتاق پزشك بيهوشي۲۶۹۱

 

بخش های بستری طبقه دوم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
اتاق عمل بلوك زايمان۲۷۹۷-۲۸۰۴ريكاوري بيماران۲۸۰۱
گواهي ولادت۲۷۸۷منشي پذيرش۲۷۹۰-۲۸۱۰
NICU-A۲۸۰۳-۲۷۹۱NICU-B۲۷۳۰-۲۷۴۰
PICU۲۸۰۶-۲۷۹۵بخش زايمان طبيعي۲۷۲۵-۲۷۸۴
بخش زايمان سزارين۲۷۵۰-۲۷۶۵اتاق مادران۲۸۲۴

 

بخش های بستری طبقه چهارم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
گوش-حلق-بيني۳۴۲۵-۳۴۲۸اطفال۳۴۳۵-۳۴۵۵
ارولوژي۳۴۷۰-۳۴۷۵

 

بخش های بستری طبقه پنجم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
ارتوپدي زنان۳۵۵۵-۳۵۴۵ارتوپدي مردان۳۵۶۵-۳۵۶۰
فوق جراحي۳۵۰۵-۳۵۲۵

 

بخش های بستری طبقه ششم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
جراحي زنان۳۶۳۵-۳۶۵۵جراحي مردان۳۶۱۵-۳۶۲۵
پشتيباني قلب۳۶۶۰-۳۶۸۶-۳۶۶۵

 

بخش های بستری طبقه هفتم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
داخلي ۱۳۷۰۵-۳۷۱۰داخلي ۲۳۷۴۵-۳۷۵۵
داخلي ۳۳۷۶۵-۳۷۶۰-۳۷۷۵

 

بخش های بستری طبقه هشتم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
ژنيكولوژي۳۸۲۵-۳۸۳۱-۳۸۰۵

 

بخش های بستری طبقه نهم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
نهم-خصوصي۳۹۰۵-۳۹۲۵-۳۹۳۰

 

بخش های بستری طبقه دهم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
بخش دهم۴۱۲۵-۴۱۰۵-۴۱۲۹

 

بخش های بستری طبقه یازدهم بیمارستان میلاد تهران
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
مغزواعصاب مردان۴۲۲۵-۴۲۱۵-۴۲۴۴

 

بخش های بستری طبقه دوازدهم بیمارستان میلاد
نام واحدشماره تماسنام واحدشماره تماس
مغزواعصاب زنان۴۳۳۵-۴۳۱۵-۴۳۲۵